به نام نامی او

  باسلام وتقدیم احترام

...واین شکوائیّه ای است درخصوص تهجّر ادبیّات

سالیان سال است که درس ادبیات برسرزبان ها وروی کاغذهای کارنامه به عنوان قرائت فارسی بیان ونوشته می گردد،غافل ازاین که مطالب مفصّل آن فراترازمتون شفاهی بوده وهست، امّااین طفل مظلوم گهواره ی تمدّن بی هیچ اعتراضی به حیات ادامه می دهدومادران صبورش به حکم ادب لب به شکایت نمی گشایندونمی پندارندکه این حجب و متانت تیغی است برحنجره ی سلامت طفلی که آهنگ نفسش ، مویقی دل نواز شادی ونشاطمان است.

زبان فارسی ، هم، آوای دل انگیزش آموختنی است وهم زیربنایِ وجودیافتنش ، که می توان هردوراچون زبان بیگانه ی انگلیسی پروراند.

زبانی چون انگلیسی رادردوبخش قرائت وگرامر زبان انگلیسی مشاهده می کنیم، حال آن که زبان خودمان ، رشته ی ارتباط واتصالمان باتمدن شکوهمندپیشینیمان چیزی جزقرائت فارسی نیست وگاه درلفظ عامیانه ی اولیا، آن را فقط « زبان مادری » می شنویم ودیگر هیچ.

زبان کده های بیگانه بی دادمی کندوداد « زبان مادریمان » به گوش نمی رسد. سروهای زبان های بیگانه چنان قدعلم کرده اندکه شمشادهای دست پرورده ی باغ سعدی و حافظ و سهراب و ... محوازنگاهمان گشته اند.

سوگ ادبیاتمان رادرردپای نمرات دانش آموزانی می نشینیم که نه خودونه اولیایشان زیرسقف تحصیلشان ادبیات راپایه وشالوده ای از بنای علم آموزی نمی دانند.

... دادخواست

                     « به تماشای سوگندوبه آغازکلام »

دستگیری ازاین طفل کهن گهواره ی تمدن که پای لالایی ، هنرمندانی مادروارچشم آرامش بسته ورخت تعلّق پوشیده جزبامساعدت شماامکان پذیرنیست.

دل بسوزانیم برکمرنگ شدنش ازصفحه ی تعلّم وتعلیم ، آن جا که خشکی عددومقیاس وزبری غربت و ... رخ نمایاند.

زبان فارسی رادریابیم وپروبالش رابیش تر ازاین نشکنیم. فرهنگ شفاهی آن رااستوارترومسجّل تر سازیم و رنگ وبوی دستورش راچندبرابر، تاسیل الفاظ ودستور بیگانه آن را به ویرانه ی بهت زدگی و وواماندگی رهسپارنسازد.

مابرای فصل کردن آمدیم ، فصل لفظ ازدستور ، تاجلوه ومجالِ رخ نمایی این درس که گلی است دربوستان آموزش وپرورش بیش تر وفراخ ترگردد.

عرصه ی دوگانه ای اگردرادبیات ایجادشود، مهّم تر وارزشمندتررخ می نمایدوحساسیّت فراگیری آن را بیش تر می کند.

          

                                                                                  به امیدتوجّه ولطف شمابه احیای ادبیّات

                                                                                                       سکینه ی فرهادی پور

                                                                                                                          دبیرادبیات

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۸۹ساعت 10:56  توسط یحیی امیری  | 

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان فارس

اداره آموزش و پرورش شهرستان مرودشت

شماره :                                             تاریخ:                                         پیوست :

 

باسمه تعالی

«« سال همت مضاعف و کار مضاعف گرامی باد»»

ازاداره آموزش و پرورش شهرستان مرودشت

به : تمامی مدارس راهنمایی / نمایندگی سیدان

موضوع : اعلام وبلاگ و شماره تماس گروه های آموزشی راهنمایی

      باسلام واحترام:

             بدینوسیله آدرس وبلاگ و شماره تلفن سرگروه های آموزشی دوره ی راهنمایی تحصیلی به تفکیک رشته به حضورتان ارسال می گردد. شایسته است بخشنامه را به رویت وامضاء همکاران رسانده تاازاین زمان به بعد باتعامل بیش تر با گروه های آموزشی درجریان آخرین اطلاعات مربوط به رشته ی خودقرارگیرند.

ردیف

نام و نام خانوادگی

همراه 

نام درس

آدرس وبلاگ 

1.                 

عباسعلی اتابکی

09173280003

علوم تجربی

http://atabakia.blogfa.com

2.                

بهروز رنجبر

 زهرافلاح نیا

09171263533

09174063190

زبان انگلیسی

http://gbrm.blogfa.com

http://ZF12Fallahnia.blogfa.com

3.                

مریم صالحی

09171263471

هنـــر

http://Ganjineh89.blogfa.com

4.                

بهرام طهماسبی

 محمدمهدی خانی

09177282724

09171270542

ریاضی

http://bt1730.blogfa.com

                                                                                              خیام

5.                

رشیدنیک منش

09177034912

حرفه وفن

http://nikmaneshr.blogfa.com

6.                

محمدباقررضایی

09171263351

ادبیات فارسی

http://mbr54.blogfa.com

7.                

بهروز قلیچ خانی

 حمیدحیدری

09171274192

09173366454

عربی

دینی و قرآن  

http://bgh50.blogfa.com

http://hamid-h48.blogfa.com

8.                

یحیی امیری

09173008673

علوم اجتماعی

http://amiri2009.blogfa.com                   پارسه پاسارگاد

http://amiri2010.blogfa.com                                   

9.                

گروه های آموزشی

http://gamoozeshim.blogfa.com

رونوشت :

اداره کل آموزش و پرورش فارس ـ  گروه های آموزشی متوسطه

ریاست و معاونین محترم اداره / دوایرداخلی

                                                                                                                              فیروز شیرازی

                                                                                                      رئیس آموزش و پرورش شهرستان مرودشت

 

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم آذر ۱۳۸۹ساعت 13:17  توسط یحیی امیری  | 

« یک دانش آموز محترم و مودب »

1.              قبل ازورودمعلم به کلاس درجای خودقرارگرفته ایت.

2.              هنگام ورودمعلم به احترام ازجابرمی خیزدوتااواجازه نداده است نمی نشیند.

3.             هنگام تدریس سوال بی ربط به بحث نمی پرسد.

4.             ازعطسه و سرفه باصدای بلندخودداری می کند.دهان خودرابادست می پوشاند.

5.             بدون صداخمیازه می کشد، به طریقی که دیگران متوجه نشوند.

6.              مکرردرکلاس سوال نمی پرسد ویااظهارنظرنمی کند.

7.             آراسته و مرتب سرکلاس حاضرمی شود.

8.             ازنوشتن و نقاشی کردن بردرودیواروصندلی های کلاس خودداری می کند.

9.             نسبت به بهداشت خود و کلاس احساس مسولیت می کند.

10.            ازکارهایی که موجب سروصدا و به هم ریختن نظم کلاس می شود خودداری می کند.

11.           صندلی را روی زمین نمی کشدبلکه آن را بلندکرده و جابه جا می کند.

12.           برای کسب اجازه ازمعلم مربوطه دست خودراتاروبه روی صورتبالامی برد.

13.          درصورت عدم اجازه ی معلم دست خودرابرای مدت طولانی بالانگه نمی دارد.

14.          بدون اجازه صحبت معلم را قطع نمی کند.

15.          ازخوردن آدامس ، تخمه و تنقلات درکلاس خودداری می کند.

16.           اگردرحین صحبت معلم سوالی درذهنش ایجادشدآن را یادداشت کرده و پایان درس می پرسد.

17.          به احترام خویش ، معلم باهمکلاسی هادرگیرنمی شود.

18.          به همکلاسی های خودبی احترامی نمی کندوهمیشه عفت کلام دارد.

19.          موقعیت شناس است و اصطلاحات ویاشوخی های فردی رادرحضورمعلم مطرح نمی کند.

20.           بدون اجازه ی معلم ازجای خویش بلندنمی شود و حرکت نمی کند.

21.           اگردرحضورمعلم اشتباهی کردبلافاصله معذرت می خواهد.

22.          درحضوردانش آموزان بامعلم برخوردقهرآمیزنمی کند و درفرصتی مناسب مشکل خودرابااوحل می کند.

23.          به درخواست معلم درانجام دادن تکالیف عمل می کند.

24.          ازهرحرکت اضافی که ایجادگردوخاک کند پرهیزمی کند.

25.          گوشی همراه خویش را خاموش می کند وخودراباآن مشغول نمی کند.

26.          اگرمجبورباشددرهنگام درس ، کلاس راترک کند. ازقبل معلم راآگاه می سازد و اجازه می گیرد.

27.          ازپوشیدن شال و کلاه درکلاس درس خودداری می کند.

28.          ازهرحرکتی که موجب حواس پرتی دیگران شودخودداری می کند.

29.          مکرردست دربین یا گوش خودنمی کند.

30.           درهنگام صحبت معلم باخودکار ، مدادیادست خودبازی نمی کند و به ایشان توجه می کند.

31.          درحضورمعلم و حین تدریس تکالیف زنگ های بعدی راانجام نمی دهد.

32.          درحین صحبت معلم مکرربادوست خودپچ پچ نمی کند.به ساعت خود نگاه نمی کند ویاساعت راباصدای بلندنمی پرسد.

33.         بافاصله ازدیگران نمی نشیند.دریک ردیف منظم قرارمی گیرد.

34.         اززدن عطریاادکلن هایی که بوی تندداردخودداری می کند.

35.         باپرسیدن سوالات شخصی وقت کلاس را نمی گیرد.

36.          درپایان کلاس زودترازمعلم خارج نمی شودوبه احترام ایشان صبرمی کندتاابتدااوخارج شود وسپس بیرون می رود.

37.         درصورتی که معلم اجازه ی اظهارنظربه وی بدهد، خیلی کوتاه وخلاصه نظرخودرامی گویدووقت کلاس رازیادنمی گیرد.

38.         درهنگامی که یکی از همکلاسی هایش اظهارنظرمی کند سکوت می کندتاصحبتش تمام شود.

39.         درموردمسایل خصوصی و شخصی معلم نمی پرسد.

40.           ازنوشتن ویاکشیدن هرگونه مطلب بی مورد درکتاب های درسی خودداری می کند.

41.          و...

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم آذر ۱۳۸۹ساعت 12:15  توسط یحیی امیری  | 

  یک دانش آموز محترم و مودب

1.            محیط مدرسه راهم چون محیط خانه ی خود، تمیزوزیبانگه می داردونسبت به آن احساس مسولیت می کند.

2.            آبخوری ها و سرویس های بهداشتی راتمیزنگه می دارد.

3.           چیزهای نامربوط مانند وسایل آرایشی وسرگرمی را به محیط آموزشی نمی آورد.

4.           به درختان و فضای سبزمدرسه آسیب نمی زند.

5.           هنگام رفت و آمددرراهروهاسروصداایجادنمی کند.

6.            ازپشت پنجره ، مزاحم کلاس نمی شود.

7.           برای احترام گذاشتن به معلمین و کارکنان مدرسه ، آن ها راازراه دورموردخطاب قرارنمی دهد.

8.           هنگام برقراری ارتباط حریم خودبا کارکنان مدرسه رارعایت می کند.

9.           بردرودیوارمدرسه نمی نویسد.

10.          همیشه بالباس تمیزوآراسته واردمدرسه می شود.

11.         وقت استراحت معلمان مزاحم آ« ها نمی شود.

12.         درصف صبحگاه یا نمازجماعت منظم می ایستد.

13.        همیشه به موقع واردمدرسه می شود تاموردمواخذه قرارنگیرد.

14.        ازکارهاوشوخی های خطرناک پرهیزمی کند.

15.        قبل ازورودبه دفتر یاجمع معلمان ، اجازه می گیرد وسپس محترمانه واردمی شود.

16.         زودترازمدیریا معلم دست خودرابرای دست دادن درازنمی کند.

17.        اکثرتلش خودرابرای موفقیت درامتحان به کارمی گیردوبه امیدکمک گرفتن ازدیگران واردجلسه ی امتحان نمی شود.

18.        درجلسه ی امتحان اگرسوالی داشت بدون سروصدادست خودرابالامی برد.

19.        درموردمسائل و مشکلات خودوبرنامه ریزی بهتر درسی بامشاور یا یک فردباتجربه مشورت می کند.

20.         درمسیررفت و برگشت نیزرفتارهای شایسته دارد.

21.         هیچ گاه معلم خودرابالفظ « تو » صدانمی زندوهمیشه از کلمه ی « شما » استفاده می کند.

22.        و...

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم آذر ۱۳۸۹ساعت 12:13  توسط یحیی امیری  | 

به نام خداوند گیتی فروز

                    خداوندا!ای آموزگار بی همتای هستی که آیین دینداری وشیوه ی رستگاری را به آدمیان آموختی مرا یاری کن تا آن چه را که آموخته ام به دوستداران دانش بیاموزم.

پروردگارا!مارا به راه راست هدایت فرما وگام هایمان رادرمسیر رستگاری،پویا گردان ودرپاسداری از ارزش های دین ، خدمت به مردم وتربیت آینده سازان میهن پیروز گردان.

      ضمن ارج نهادن به عرصه ی مقدّس تعلیم وتربیت واعتقاد قلبی به ارزش های اسلامی به عنوان یک آموزگارمسلمان ایرانی پایبندی خودرا به مواردذیل اعلام می دارم.

1-     عمرخویش را دراه خدا وخشنودی خلق خدا سپری کنم.

2-    با عمل به واجبات دین وترک محرّمات سرمشق والگوی دیگران باشم.

3-   به آن چه می گویم عمل کنم ودرراه رشد وشکوفایی اندیشه ی دانش آموزان تلاش نمایم.

4-     همیشه درفراگیری علم ودانش  وآموختن آن به دانش آموزان بکوشم.

5-    رفتار واعمالم برای دیگران درس اخلاق وزندگی باشد.

6-    بارعایت نظم وانضباط ومقرّرات مدرسه،احترام به قانون رابه دانش آموزان بیاموزم.

7-   دانش آموزان را فرزند خود بدانم ودرجهت موفقیت آنان  بکوشم.

8-   ازدانش وفن آوری زمان درراه تعلیم وتربیت دانش آموزان استفاده نمایم.

9-با ایجاد شوق وانگیزه درکلاس روحیّه ی  خودباوری  رادر دانش آموزان بارور نمایم.

10-با هم اندیشی وهم فکری اولیا زمینه ی رشد وتعالی دانش آموزان رافراهم سازم.

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم آذر ۱۳۸۹ساعت 7:53  توسط یحیی امیری  | 

به نام يگانه ايزد هستي بخش

منشوراخلاقي دانش آموزان                                                                                                                              خدایا !تورا به یگانگی می ستایم و سپاس می گویم و سوکند یادمی کنم که درتمام لحظات زندگی عملی را انجام  دهم که رضایت وخشنودی  تورا دربر داشته باشد..

          خداوندا! برپیامبر برگزیده ات محمّد مصطفی(ص) درود می فرستم و ازتو می خواهم که مرا ازپیروان راستین او و خاندان پاکش، ائمّه ی اطهار(ع)،پویندگان راه  حقّ وحقیقت قراردهی..

           ضمن ارج نهادن واحترام به محیط مقدّس تعلیم وتربیت وتعهّدواعتقاد نسبت به ارزشهای اسلامی حاکم برجامعه ومقرّرات وضع شده برای ایجادنظم وانضباط وپویایی درمحیط مدرسه،به عنوان یک دانش آموز مسلمان ایرانی متعهّدبه ارزشهای ملّی ومذهبی،پایبندی خودرابه موارد ذیل اعلام می دارم

1-همه ی  کارهایم برای خدا ودرجهت رضایت خلق خداباشد.

2-درانجام واجبات دین بکوشم وازمحرّمات دوری کنم.

3-درفراگیری علم ودانش وعمل به آن چه آموخته ام کوشا باشم.

4-درهمه جا وهمیشه احترام به دیگران را فراموش نکنم.

5-همیشه ظاهری پاک وآراسته ومتناسب با یک نوجوان مسلمان ایرانی داشته باشم.

6- درجهت گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی درحدّتوان تلاش بنمایم.

7- همیشه وهمه جابا اخلاق نیکو وپسندیده بادیگران رفتارکنم.

8-  نسبت به پاکیزگی محیط وسالم نگه داشتن اموال احساس مسئولیت داشته باشم.

9-درتمامی مراحل زندگی نظم وانضباط رارعایت کتم وبه قانون احترام بگذارم.

10-ازدروغگویی وعیب جویی کردن از دیگران و گفتن سخنان ناشایست بپرهیزم.

11-   مسئولیّت پذیرباشم وبا داشتن روحیّه ی تعاون وهمکاری ،اموری راکه برعهده می گیرم ،انجام دهم.

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم آذر ۱۳۸۹ساعت 7:51  توسط یحیی امیری  | 

اهداف دوره ابتدایی

مصوب ششصد و چهل و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش

در راستای رسالت و مأموریت آموزش و پرورش و جهت دهی به رشد همه جانبه دانش آموزان بر پایه تعالیم و دستورات دین مبین اسلام، اهداف دوره ابتدايی به شرح زیر تعیین می شود. مدیران ، برنامه ریزان و همه افرادی که در تعلیم و تربیت دانش آموزان نقشی بر عهده دارند، مکلفند در برنامه ریزی امور، سازماندهی فعالیتها و انجام وظایف مربوط به گونه ای اقدام نمایند که تا پایان دوره تحصیلی دستیابی دانش آموزان به اهداف تعیین شده ممکن باشد1. (1-رعايت اصول 12 و 13 قانون اساسي براي اقليت هاي ديني الزامي است)

اعتقادی

1- اصول دین را می داند و به آن معتقد است.

2- خداوند را دوست دارد و او را بهترین یاور و کمک می داند

3- با زندگی انبیاء اولوالعزم به ویژه نبی اکرم (ص) و معصومین تا حدودی آشناست و آنان را دوست دارد.

4- با معنای معاد آشناست و می داند که انسان در کارهایی که انجام می دهد نزد خداوند پاسخگو است.

5- به اولیاء دین، بزرگان و شخصیتهای اسلامی احترام می گذارد.

6- معنای تولی و تبری را می داند.

7- قرآن را از رو می خواند و با ترجمه برخی از سوره ها آشنایی داشته و از حفظ می خواند .

8- ترجمه بعضی از احادیث ساده را می داند.

9- نماز را به درستی می خواند و با احکام ضروری مربوط به نماز و روزه آشنا است.

10- نمازهای واجب را با رغبت می خواند. (برای دختران)

11- افراد محرم و نامحرم را تشخیص می دهد و احکام مربوط را رعایت می کند.

12- با مسائل مربوط به سن تکلیف و تقلید آشنا است و احکام را در حد ضرورت می داند و به آن عمل
می کند (برای دختران)

13- با حلال و حرام آشنا است و احکام مربوط را در حد ضرورت رعایت می کند.

14- معنای امر به معروف و نهی از منکر را می داند

15- به مجاهدین در راه خدا و شهداء احترام می گذارد.

16- زمان ها و مکان های مقدس و مهم را می شناسد

17- به حضور در مسجد علاقه نشان می دهد و آداب آن را می داند .

اخلاقی

1- راستگو و امین است.

2- مؤدب و مهربان است.

3- به عهد خود پای بند است.

4- مظاهر حیا و عفت در او آشکار است.

5- احترام به بزرگترها را وظیفه خود می داند و به نظرات آنها توجه می کند.

6- از والدین اطاعت می کند.

7- شجاع و صبور است.

8- تمیز است و پاکیزگی را دوست دارد.

9- تکالیف شخصی روزانه خود را شخصاً انجام می دهد.

10- برای رسیدن به موفقیت پشتکار دارد و تلاش می کند.

11- پوشش اسلامی را دوست دارد وآن را رعایت می کند.

12- اوقات فراغت خود را با فعالیت ها و بازی های مناسب پر می کند.

13- امیدوار و با نشاط است و از مواجهه با مشکلات نمی هراسد.

14- ظاهری آراسته دارد.

15- خطا و اشتباه دیگران را در مورد خود می بخشد

16- برای رفتارهای خود با دیگران دلیل دارد.

17- در ارتباط با دیگران از کلمات محبت آمیز و دوستانه استفاده می کند.

18- برای انجام کارهای خود دوستانش را به زحمت نمی اندازد.

19- به همکلاسان و همسالان خود در انجام وظایف یادگیری کمک می کند.

20- در برابر رفتارهای ناپسند خود پوزش خواسته و رفتار خود را اصلاح می کند.

21- نظم و انضباط را در خانه، مدرسه و اجتماع رعایت می کند.

علمی و آموزشی

1- نسبت به شناخت پدیده ها کنجکاو است.

2- در فکر کردن ، شنیدن، گفتن و بیان مقصود، خواندن و نوشتن و حساب کردن مهارت کافی دارد.

3- با زبان فارسی آشنایی دارد و می تواند از کتاب و روزنامه استفاه کند.

4- به اهمیت و ارزش اطلاعات و اطلاع رسانی در زندگی آگاه است.

5- ارزش علم را در انجام درست کارها تا حدی می داند.

6- مهارت های اولیه برای زندگی در جامعه را کسب کرده است.

7- با نحوه یادگیری خود تا حدودی آشناست.

8- به مطالعه کتاب علاقه مند است.

فرهنگی ، هنری

1- به زیبایی های طبیعت توجه دارد و هماهنگی آن را دوست دارد.

2- در زمینه های هنری از زیبایی در پدیده های طبیعی الگو می گیرد.

3- از مشاهده آثار هنری لذت می برد.

4- ذوق و خلاقیت هنری خود را در انجام فعالیت ها نشان می دهد.

5- سنت ها، پدیده ها و آثار موزون را دوست دارد.

6- با برخی از آثار معروف هنری آشنا است.

7- به خواندن اشعار و قصه های مناسب علاقه مند است.

8- برخی از آداب فرهنگی و اجتماعی اسلامی – ایرانی را می داند و برای آنها ارزش قائل است.

 

اجتماعی

1- وظایف خود را در مقابل خانواده، دوستان و همسایگان می داند.

2- اعضای خانواده خود را دوست می دارد و در انجام کارها به آنها کمک می کند.

3- به معلمین و اولیای مدرسه احترام می گذارد.

4- به حق خود قانع است و حقوق دیگران را رعایت می کند.

5- برای بدست آوردن حق خود از راه های درست تلاش می کند.

6- همکلاسی های خود را دوست دارد و به آنها کمک می کند.

7- همکاری با دیگران را دوست دارد.

8- در بازی ها و فعالیت های گروهی شرکت می کند.

9- مقررات مدرسه را می داند و به آنها عمل می کند.

10- به رعایت مقررات اجتماعی علاقه نشان میدهد.

11- به انجام وظایف و مسئولیت هایی که بر عهده او می گذارند، پای بند است.

12- نظرات اصلاحی دیگران را در مورد خود می پذیرد.

13- اشتباهات دیگران را با رعایت احترام به آنها تذکر می دهد.

14- در برابر خدمت دیگران قدرشناس است و از آنها تشکر می کند.

15- آداب سخن گفتن را رعایت می کند.

16- خدمت کردن به میهن و مردم خود را دوست دارد.

زیستی

1- از حواس خود به خوبی محافظت و استفاده می کند.

2- در نشستن و راه رفتن و استفاده از قوای بدنی به درستی عمل می کند.

3- بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت می کند.

4- در حفظ محیط زیست کوشا است.

5- با تمرین ها و بازی های مناسب، قابلیت های جسمی خویش را افزایش می دهد.

6- نکات ایمنی را می داند و رعایت می کند.

7- اهمیت مصونیت در برابر امراض را درک می کند.

8- در حفظ سلامتی خود و دیگران تلاش می کند.

سیاسی

1- نظام جمهوری اسلامی ایران را می شناسد، به پرچم کشور احترام می گذارد و سرود ملی را از حفظ
می خواند.

2- با زندگی بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران آشنا است و از او به بزرگی یاد می کند.

3- اهمیت استقلال و آزادی را در پیشرفت جامعه درک می کند.

4- به حکومت دینی و ولایت فقیه علاقه مند است.

5- مسلمانان را دوست دارد و نسبت به امور آنان بی تفاوت نیست.

6- اقوام مختلف ایرانی را می شناسد و با آنان احساس همبستگی می کند.

7- افراد عدالتخواه و حق طلب را دوست دارد.

8- سران کفار و مشرکین صدر اسلام را می شناسد و با اعمال آنها نسبت به پیامبر و مسلمین آشنا است.

9- سران کفار و مشرکین معاند با اسلام را در زمان حاضر می شناسد.

10- با مفهوم وحدت و امنیت ملی آشنا است.

اقتصادی

1- کار کردن را دوست دارد و به افرادی که کارهای مفید دارند احترام می گذارد.

2- وسایل خود را تمیز و سالم نگه می دارد.

3- تن پروری، بیکاری و راحت طلبی را از عوامل شکست فرد و جامعه می داند.

4- در حفظ اموال عمومی به عنوان ثروت ملی می کوشد و در استفاده از آنها درست عمل می کند.

5- مالکیت خود و دیگران را تمیز می دهد و به مالکیت دیگران احترام می گذارد.

6- مشاغل و حِرَف موجود در محیط زندگی خود را می شناسد.

7- به استفاده از تولیدات داخلی علاقه مند است.

 

اهداف دوره راهنمایی

مصوب ششصد و چهل و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش

در راستای رسالت و مأموریت آموزش و پرورش و جهت دهی به رشد همه جانبه دانش آموزان بر پایه تعالیم و دستورات دین مبین اسلام، اهداف دوره راهنمایی تحصيلي به شرح زیر تعیین می شود. مدیران ، برنامه ریزان و همه افرادی که در تعلیم و تربیت دانش آموزان نقشی بر عهده دارند، مکلفند در برنامه ریزی امور، سازماندهی فعالیتها و انجام وظایف مربوط به گونه ای اقدام نمایند که تا پایان دوره تحصیلی دستیابی دانش آموزان به اهداف تعیین شده ممکن باشد1. (1-رعايت اصول 12 و 13 قانون اساسي براي اقليت هاي ديني الزامي است)

اعتقادی

1- اصول دین را باور دارد و بر مبنای آن عمل می کند.

2- خداوند را به دلیل ربوبیت شایسته اطاعت می داند.

3- با انبیاء و ائمه معصومین (ع) آشنایی دارد و به مطالعه زندگی آنها علاقه نشان می دهد.

4- با ولایت فقیه آشنایی دارد و رابطه آن را با امامت می داند.

5- به رعایت تولی و تبری توجه دارد.

6- با اولیاء دین، بزرگان و شخصیتهای اسلامی آشنایی دارد و به مطالعه زندگی آنها علاقه نشان می دهد.

7- به قیامت و حساب در آن روز باور دارد و خود را در رابطه با اعمالش در نزد خداوند مسئول می داند .

8- نماز را مهمترین راه ارتباط با خدا می داند و به خواندن نمازهای پنجگانه عادت کرده است.

9- قرآن را صحیح قرائت می کند و با برخی از قصص آن آشناست.

10- با تاریخ صدر اسلام آشنا است و به آن علاقه نشان می دهد.

11- فروع دین را می داند.

12- می تواند از رساله علمیه خاص سنین خود استفاده کند.

13- احکام تقلید را می داند و مرجعی برای خود انتخاب کرده است.

14- احکام مربوط به محرم و نامحرم را رعایت می کند

15- به انجام امر به معروف و نهی از منکر علاقه نشان می دهد.

16- معنای جهاد و شهادت را می داند و به حضور در صحنه های دفاع از دین علاقه نشان می دهد.

17- زمان ها و مکان های مقدس و مهم را می شناسد و به وظیفه خود در مقابل آنها عمل می کند.

18- در مسجد با رغبت حضور می یابد و در برنامه های عبادی، فرهنگی و اجتماعی آن شرکت فعالانه دارد.

اخلاقی

1- راستگو، امانت دارد و راز نگهدار است.

2- به ارزشهای اخلاقی علاقه نشان می دهد.

3- به ارزشها و تواناییهای خود آگاه است و سعی در پرورش آنها دارد.

4- دختری عفیف و با حیا و پسری شجاع و غیور است.

5- اطاعت از والدین را وظیفه می داند.

6- برای انجام کارهای خود شخصاً اقدام می کند و خود را از مشورت دیگران بی نیاز نمی داند.

7- موفقیت دیگران را ارج می نهد و خود نیز برای رسیدن به موفقیت تلاش می کند.

8- به دیگران کمک می کند و در رفع ضعفهای آنها می کوشد.

9- از لباسهای مناسب اسلامی ایرانی استفاده می کند.

10- اوقات فراغت خود را با فعالیتهای مناسب پر می کند.

11- وضع ظاهری خود را با توجه به موازین دینی و اجتماعی مرتب می کند.

12- توانایی عفو کردن دیگران در او بوجود آمده است.

13- بادقت در اعمال خود نسبت به دیگران زمینه اشتباه و خطای آنها را در مورد خود از بین می برد.

14- رعایت احترام دیگران را در صحبت با آنها لازم می داند و با جملات احترام آمیز سخن می گوید.

15- کاری از دیگران خواستن را مگر در صورت ناچاری امری ناپسند می داند.

16- به پیشرفت کشور خود و هموطنانش اهمیت می دهد و یکپارچگی ملی را با ارزش می داند.

17- استفاده از تجربه بزرگترها را برای پیشرفت خود و دیگران لازم میداند .

18- قبل از عمل فکر می کند.

19- به انتقاد از خود و دیگران اهمیت می دهد.

20- خوب را از بد تشخیص می دهد و گرایش به خوبی دارد.

21- رفتاری متعادل دارد و سعی می کند بر احساسات خود تسلط یابد.

22- به رعایت نظم و انضباط عادت کرده است.

23- رعایت قانون را برای حفظ حقوق همه لازم می داند.

 

علمی و آموزشی

1- نسبت به پدیده های علمی، محیطی و تجربی حساس است وارتباط آنها را درک می کند.

2- اطلاعات لازم را در حوزه های علوم طبیعی، انسانی و اجتماعی کسب کرده و به نقش علوم و کاربرد آنها در پیشرفت جامعه آگاه است.

3- با زبان و ادب فارسی مأنوس است و در کاربرد مهارتهای زبانی و استفاده از متون ساده ادبی توانایی دارد.

4- مهارت های پایه را در ریاضیات می داند و با نقش و کاربرد آن در زندگی و پیشرفت سایر علوم آشنا است.

5- با زبان عربی برای فهم بهتر قرآن و احادیث و ادعیه و ادبیات فارسی تا حدودی آشنا است.

6- با یک زبان خارجه در حد توانایی مکالمه ساده و روزمره آشنایی دارد.

7- می تواند از رسانه های ارتباطی برای کسب اطلاعات استفاده کند.

8- جامعه خود و مشاغل آن را تا حدی می شناسد و برای زندگی در جامعه مهارت کافی دارد.

9- نسبت به کاربرد علم در بهبود روشهای انجام کار آگاه است.

10- روحیه علمی، قدرت استدلال و تفکر انتقادی و خلاق دارد.

11- نحوه یادگیری خود را می فهمد.

12- شیوه صحیح مطالعه و تحقیق را می داند.

13- به تفکر و مباحثه علاقه مند است و با روش تحقیق آشنایی عملی دارد.

فرهنگی ، هنری

1- با استعدادهای خود آشنا است و سعی در پرورش آنها دارد.

2- ابعاد زیبایی را در مخلوقات الهی توصیف می کند.

3- از مشاهده و بررسی آثار هنری لذت می برد.

4- با استعدادهای هنری خود آشنا است و سعی در پرورش آنها دارد.

5- از تجارب و دستاوردهای فرهنگی دیگران استفاده می کند و از تقلید کورکورانه اجتناب می ورزد.

6- با برخی از هنرهای اسلامی و ایرانی آشنا است.

7- به مطالعه متون ادبی و فرهنگی علاقه مند است.

8- با فرهنگ و آداب و سنن مطلوب جامعه آشنا است و نسبت به آنها احساس تعهد می کند.

9- آثار هنری و فرهنگی را با توجه به تأثیرات آنها در رشد انسان بررسی می کند.

اجتماعی

1- وظایف خود را در مقابل خانواده، دوستان و همسایگان رعایت می کند.

2- نظرات اصلاحی دیگران را در مورد خود جویا می شود و از آنها استفاده می کند.

3- برای گرفتن حق خود و دیگران تلاش می کند.

4- در انجام کارها از دیگران کمک می گیرد و به دیگران نیز کمک می کند.

5- در کارهای گروهی و اجتماعی شرکت می کند و به اهمیت نقش رهبری و وظایف اعضاء واقف است.

6- برای کسب موفقیت تلاش می کند و از موفقیت های دیگران نیز شاد می شود.

7- به اهمیت قانون واقف است و رعایت آن را مفید و ضروری می داند.

8- به وظایف و مسئولیت های خود آگاه و نسبت به انجام آنها پای بند است.

9- به کسانی که مسئولیت خود را انجام نمی دهند با شیوه مناسب تذکر می دهد.

10- موفقیت های جامعه خود را در صحنه های بین المللی ارج می نهد.

11- با معنی ایثار آشنا است و در موقع لزوم از خود گذشتگی نشان می دهد.

12- در برابر خدمت دیگران قدرشناس است و از آنها تشکر می کند.

13- نقش زن و مرد را در خانواده و اجتماع می داند.

14- خدمت کردن به مردم و میهن را وظیفه می داند.

زیستی

1- کاركرد و وظایف اعضای بدن را می شناسد و تناسب آنها را حفظ می کند.

2- با بهداشت فردی و اجتماعی آشنا است و آن را رعایت می کند.

3- در حفظ و احیای محیط زیست کوشش می کند.

4- برای حفظ سلامتی خود ورزش می کند و در رشته ورزشی مورد علاقه خود دارای مهارت نسبی است.

5- با کمک های اولیه آشنایی دارد و می تواند از آنها در مواقع لزوم استفاده کند.

6- برخی از بیماری ها و عوامل بیماری زا را می شناسد و راههای پیشگیری از آنها را می داند.

7- نقش تغذیه را در حفظ سلامت بدن می داند و با تغذیه مناسب سلامتی خود را حفظ می کند.

سیاسی

1- سلسله مراتب حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی را می داند.

2- تفاوت حکومت دینی مبتنی بر ولایت فقیه را با سایر حکومت ها می داند.

3- با تاریخ سیاسی ایران معاصر و مبارزات سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی آشنایی دارد.

4- نسبت به سرنوشت مسلمانان جهان حساس است.

5- راه های حفظ استقلال، آزادی و عدم وابستگی را می شناسد.

6- با فعالیت های سیاسی و شیوه مبارزه پیامبران و ائمه معصومین (ع) در دفاع از حق ، آشنا است.

7- دارای روحیه سلحشوری و دفاع از کیان کشور اسلامی است.

8- با انتخابات و نقش آرای عمومی در جامعه آشنا است.

9- در مواجهه با تبلیغات دشمنان میهن اسلامی از خود هوشیاری نشان می دهد.

10- اهمیت وحدت و امنیت ملی را درک می کند.

11- نقش مردم و دین را در حکومت می داند.

اقتصادی

1- ارزش کار را برای بهبود وضعیت فردی و اجتماعی می داند.

2- در حفظ وسایل خود می کوشد و با ترمیم آنها حداکثر استفاده را از آنها می کند.

3- اهمیت آمادگی برای کار بیشتر و پرهیز از راحت طلبی را در پیشرفت اقتصادی جامعه می داند.

4- نسبت به حفظ و توسعه منابع اقتصادی ملی و منطقه ای خود حساس است.

5- مالکیت دیگران را محترم می شمارد و نسبت به رعایت آن حساس است.

6- به نقش مشاغل و حِرَف در زندگی فردی و اجتماعی آگاه است.

7- منابع اقتصادی کشور و محیط زندگی خود را می شناسد و نقش آن را در رفاه عمومی می داند.

8- احکام اقتصادی اسلام را می داند و در حد وظیفه به آنها پایبند است.

9- برای حمایت از تولیدات داخلی استفاده از آنها را بر کالاهای مشابه خارجی ترجیح می دهد.

10- به مشارکت در فعالیتهای اقتصادی علاقه مند است.

اهداف دوره متوسطه

مصوب ششصد و چهل و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش

در راستای رسالت و مأموریت آموزش و پرورش و جهت دهی به رشد همه جانبه دانش آموزان بر پایه تعالیم و دستورات دین مبین اسلام، اهداف دوره متوسطه به شرح زیر تعیین می شود. مدیران ، برنامه ریزان و همه افرادی که در تعلیم و تربیت دانش آموزان نقشی بر عهده دارند، مکلفند در برنامه ریزی امور، سازماندهی فعالیتها و انجام وظایف مربوط به گونه ای اقدام نمایند که تا پایان دوره تحصیلی دستیابی دانش آموزان به اهداف تعیین شده ممکن باشد1. (1-رعايت اصول 12 و 13 قانون اساسي براي اقليت هاي ديني الزامي است)

اعتقادی

1- به اصول اعتقادی و مبانی دینی و احکام اسلامی پای بند است.

2- با سیر تکاملی ادیان آشنا است و از اصول اعتقادی خود با استدلال دفاع می کند.

3- در کارها با اتکال به خداوند و با اعتماد به او عمل می کند.

4- با زندگی انبیاء و ائمه معصومین (ع) آشنا است و رفتار آنان را الگو قرار می دهد.

5- با فلسفه تولی و تبری آشنایی دارد و نسبت به رعایت آن از خود حساسیت نشان می دهد.

6- حاکمیت ولایت فقیه را یک اصل قطعی اسلام می داند و قدرت تبیین و استدلال در مورد آن را دارد.

7- با زندگی اولیاء دین، بزرگان و شخصیتهای اسلامی آشنا است و از تجارب آنها در زندگی خود بهره می جوید.

8- نماز را ستون دین دانسته و آن را اول وقت می خواند.

9- تا آنجا که ممکن است قرآن تلاوت می کند و با مفاهیم و تفاسیر برخی آیات آشنا است.

10- از رساله عملیه استفاده می کند.

11- برای زندگی دنیوی و اخروی خود برنامه ریزی می کند.

12- انجام آگاهانه تکلیف در برابر خداوند را وظیفه می داند.

13-آمر به معروف و ناهی از منکر است.

14- روحیه جهادگری دارد و شهادت را سعادت می داند.

15- به انجام مستحبات رغبت نشان می دهد و از مکروه پرهیز می کند.

16- حضور در مسجد و شرکت در محافل و مراسم مذهبی و اجتماعی را وظیفه دینی می داند.

اخلاقی

1- از عوامل گناه و لغزش دوری می جوید.

2- ارزشها و ضد ارزشها را تشخیص می دهد و به پاسداری از ارزشها پای بند است.

3- از توانایی های خود به درستی استفاده می کند.

4- در رفتار و گفتار خود به رعایت حیا و عفت پای بند است.

5- اطاعت از والدین را وظیفه خود می داند و دیگران را نیز به اطاعت از آنها تشویق می کند.

6- برای انجام کارهای خود برنامه ریزی می کند.

7- انجام کار خیر را در راه خدا عبادت می شمارد.

8- افکار و اعمال ناپسند را در شأن خود نمی داند و از انجام آن خودداری می کند.

9- از لباسهای مناسب اسلامی و ایرانی استفاده می کند.

10- با دور اندیشی آینده بهتری می سازد.

11- موازین دین و اجتماع را در آراستگی ظاهری رعایت می کند و نسبت به ترویج آن اهتمام دارد.

12- دیگران را با تواناییهایشان می شناسد و عیب جویی را یک ضد ارزش می داند.

13-انتقاد پذیری و نقد توأم با حسن نیت را با اهمیت و زمینه پیشرفت می داند.

14- کمک به دیگران را بر کمک خواستن از آنها ترجیح می دهد و در ترویج روحیه اقدام شخصی می کوشد.

15- برای پیشرفت کشور و راحتی هموطنانش تلاش می کند و آسایش و امنیت مردم را نتیجه وحدت و یکپارچگی می داند.

16- رفتار و اعمال خود را بر پایه عقل و فکر ارزشیابی و انتخاب می کند.

17- رفتاری متعادل دارد و به احساسات خود مسلط است.

18-قوانین و مقررات را رعایت می کند و در ترویج آن می کوشد.

علمی و آموزشی

1- پدیده های ساده علمی، تجربی و محیطی و ارتباط آنها را درک می کند.

2- در حوزه های علوم طبیعی، اجتماعی و انسانی اطلاعات کافی دارد و می تواند در زندگی از آنها استفاده کند.

3- کتاب های نوشته شده به زبان فارسی را روان می خواند و به این زبان خوب تکلم می کند.

4- آیین نگارش فارسی را می داند و می تواند به این زبان، نامه، گزارش و مقاله بنویسد.

5- در استفاده از ریاضیات برای حل مسائل خود و جامعه مهارت دارد.

6- زبان عربی را در سطح درک معنی برخی از سور قرآن، احادیث، اذکار ، نماز و دعاهای متداول می داند و از دانش خود در زبان عربی برای فهم بهتر متون ادب فارسی استفاده می کند.

7- با حداقل یک زبان خارجه در حد توانایی ارتباط با دیگران آشنایی دارد.

8- ارزش اطلاعات همه جانبه و صحیح را می داند و در استفاده از ابزارهای جدید ارتباطی مهارت دارد.

9- برای زندگی و کار در جامعه و تحصیل در دوره های بالاتر مهارتهای لازم را دارد.

10- با اعتقاد به تأثیر علم در انجام درست کارها، فن آوری مناسب را به خدمت می گیرد.

11- با توجه به توانایی های خود و نیاز جامعه می تواند انتخاب شغل نماید.

12- جریان یادگیری خود را هدایت می کند.

13-به تفکر و مباحثه علاقه مند است و با روش تحقیق آشنایی عملی دارد.

فرهنگی ، هنری

1- برای فراگیری هنر مورد علاقه خود، تلاش می کند.

2- دستاوردهای فرهنگی هنری جامعه ایرانی را جزیی از هویت ملی خویش می داند.

3- جنبه هایی از هنر مورد علاقه خود را در انجام فعالیتها به کار می بندد و زیباترین لحظه ها و پدیده ها را به کمک هنر ثبت می کند.

4- به شناخت خصوصیات برجسته هنری و فرهنگی ملل علاقه مند است و در نقد آنها از تجارب و دستاوردهای فرهنگی کشور خود و دیگر کشورها استفاده می کند.

5- با مفاخر فرهنگ و هنر آشنا است و از آنها استفاده می کند.

6- به مطالعه تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلام، ایران و جهان علاقه مند است.

7- به زبان ولهجه بومی و محلی خود علاقه مند است.

8- آثار فرهنگی و هنری را ارزیابی و فرهنگ و هنر اصیل را تشخیص می دهد.

9- به نقش مهم زبان فارسی در ایجاد ارتباط و وحدت فکری و فرهنگی ایرانیان واقف و با آثار برجسته ادب فارسی مأنوس است.

اجتماعی

1- برای تقویت ارتباطات عاطفی و اجتماعی اعضای خانواده ، همسایگان و دوستان تلاش می کند.

2- با ارزش صله ارحام آشنا است و خانواده را به انجام آن تشویق می کند.

3- اهمیت تلاش خانواده را می داند و با ویژگی های خانواده متعادل آشنا است.

4- خداوند را منشاء حق و عدالت می داند و در برقراری حق و عدالت تلاش می کند.

5- برای حفظ و توسعه یکپارچگی در اجتماع، تلاش می کند.

6- نسبت به دیگران خیرخواه است و آنان را از انجام کارهای نادرست نهی می کند.

7- مصالح جامعه را بر مصالح فردی ترجیح می دهد و قانون را برتر از تمایلات فردی و گروهی می داند و آن را رعایت می کند.

8- به رعایت حقوق دیگران پای بند است.

9- در فعالیت های اجتماعی آگاهانه و با علاقه مندی شرکت می کند.

10- مسئولیت های افراد را در اجتماع درک می کند و نسبت به آنها از خود رفتار مناسب نشان می دهد.

11- در ارتباط با نظرات و عقاید دیگران با سعه صدر برخورد می کند.

12- با برنامه های توسعه آشنا است و برای تحقق اهداف آن می کوشد.

13-ایثار را ارزش می داند و هر زمان مصالح جامعه اسلامی اقتضا کند از خود گذشتگی نشان می دهد.

14- در راه خدمت به میهن و مردم داوطلب بوده و از خود گذشتگی نشان می دهد.

زیستی

1- کارکرد و وظایف اعضای بدن را می شناسد و با انجام فعالیتهای ورزشی، سلامت و تناسب آنها را حفظ می کند.

2- با بهداشت فردی و اجتماعی و روانی و تأثیر آنها بر سلامت جامعه آشنا است و اصول آن را رعایت می کند.

3- در حفظ و احیای محیط زیست فعالانه مشارکت می کند.

4- برای ارتقاء سطح خود در رشته ورزشی مورد علاقه تلاش می کند.

5- با کمک های اولیه آشنایی دارد و در مواقع بروز حوادث می تواند به یاری آسیب دیدگان بشتابد.

6- علائم برخی از بیماری ها و راههای پیشگیری و درمان آنها را می داند.

سیاسی

1- مبانی حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی ایران را می داند و به آن اعتقاد دارد.

2- نظامهای حکومتی جهان را می شناسد و آن را نقد می کند.

3- آثار مثبت حکومت دینی و ولایت فقیه را در سعادت دنیا و آخرت می فهمد.

4- با جغرافیای سیاسی ایران و کشورهای اسلامی آشنا است و تفاوتهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی آنها را
می داند.

5- برای حفظ استقلال ، آزادی و عدم وابستگی از خود گذشته و ثابت قدم است.

6- با قانون اساسی و اصول آن آشنا است.

7- روحیه سلحشوری دارد و برای حفظ کیان اسلام و ایران از خود گذشتگی نشان می دهد.

8- با شیوه های استعمار نوین آشنا است و راه های مقابله با آن را می داند.

9- شیوه های تبلیغی دشمنان را می شناسد و در مقابل آنها عکس العمل مناسب نشان می دهد.

10- حفظ وحدت و یکپارچگی جامعه را لازم امنیت ملی می داند و برای تحقق آن تلاش می کند.

11- برای ایجاد زمینه های وحدت مسلمین و رهایی مستضعفین احساس مسئولیت می کند.

12- به انجام فعالیتهای سیاسی به عنوان تکلیف دینی و ملی پای بند است و مسایل سیاسی را تحلیل می کند.

13-با معنای انتظار آشنا است و وظایف مسلمین را در زمان غیبت از لحاظ مبارزات سیاسی می داند.

اقتصادی

1- کار را عبادت می شمارد و از تن پروری و راحت طلبی دوری می جوید.

2- از وسایل خود به خوبی نگهداری می کند و از تجمل گرایی و مصرف زدگی دوری می جوید.

3- با عشق و علاقه، پیگیر و سخت کوش وظایف شغلی خود را به خوبی و درست انجام می دهد.

4- با منابع اقتصادی کشور، منطقه و جهان آشنایی دارد و برای توسعه آنها تلاش می کند.

5- حقوق مالکیت فردی و اجتماعی را می داند و رعایت می کند.

6- مشاغل مولد و مشروع جامعه خود را می شناسد و برای دستیابی به آنها تلاش می کند.

7- برای ارتقاء سطح اقتصادی خانواده تلاش می کند.

8- احکام اقتصادی اسلام را می داند و در حد وظیفه به آنها پایبند است.

9- راههای کسب و استمرار استقلال اقتصادی کشور را می داند.

10- منابع مادی و ثروتهای ملی را از آن خداوند و متعلق به همه نسل ها می داند.

11- در فعالیتهای اقتصادی از علم اقتصاد استفاده می کند.

12- برای تقویت استقلال اقتصادی کشور، استفاده از تولیدات داخلی را در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی افتخار می داند و در ترویج آن می کوشد.

13-مشارکت در فعالیت های اقتصادی را وظیفه الهی ، انسانی و ملی می داند.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم آذر ۱۳۸۹ساعت 13:10  توسط یحیی امیری  | 


خردمندکسی است که گفتارش را کردارش تصدیق می کند. امام علی ( ع )

 ریاست آموزش و پرورش شهرستان مرودشت ـ  گروه های آموزشی ـ راهنمایی

درس :                                         نام و نام خانوادگی سرگروه آموزشی :

نام آموزشگاه :                                                  دخترانه        پسرانه              نوبت اول             نوبت دوم

تاریخ بازدید: روز                                    /        /      13     ساعت بازدید:                 کلاس موردبازدید: اول    دوم  سوم        

  تعداد دانش آموزان کلاس :                  نفر 

 

نام و نام خانوادگی دبیر:                                        مدرک ورشته ی تحصیلی :                            وضعیت استخدام : رسمی  غیررسمی  

سنوات خدمت ------ سال       سابقه ی تدریس دراین درس : -------- سال  

 

بررسی رعایت مقررات آموزشی:

1.            حضوربه موقع وعدم غیبت غیرموجه:                                     منظم                     نامنظم    

2.            ثبت حضور وغیاب دانش آموزان دردفترکلاسی                       انجام شده است      انجام نشده است     

3.           ثبت نمره ها دردفترکلاسی دانش آموزان                                 درج شده است            درج نشده است         

 

بررسی موادآموزشی :

5.           دارای طرح تدریس   روزانه              سالانه    می باشد.

6.            روش تدریس :      فعال ومشارکتی           سنتی                تلفیقی   

7.           باتوجه به بودجه بندی کتاب وساعت تدریس ، میزان تدریس کتاب تاتاریخ بازدید:

کاملامتناسب                                نسبتامتناسب                    نامتناسب

8.           آزمون های به عمل آمده توسط دبیرمحترم به شکل ارزشیابی :

آغازین ( تشخیصی )     همگام باتدریس                       تراکمی ( پایانی )     می باشد. 

9.           نوع آزمون ها :  1. شفاهی     2. کتبی   : الف ) چندگزینه ای  ب ) تشریحی     ج ) تلفیقی   

10.          تعدادآزمون های  کتبی به عمل آمده ازدانش آموزان تازمان بازدید:---------------

11.         دبیرمحترم برموضوع تدریس :    مسلط می باشد                  نسبتاً مسلط است               تسلط کافی ندارد 

12.         میزان توجّه به نکات آموزشی درس:     بسیار خوب   خوب     متوسط    ضعیف          بسیارضعیف    

13.        تشویق دانش آموزان توسط دبیر:         بسیار خوب   خوب     متوسط    ضعیف          بسیارضعیف    

14.        توجّه به ارائه ی تکالیف وارزشیابی تکوینی ازکل دانش آموزان : بسیار خوب   خوب     متوسط    ضعیف          

15.        میزان استفاده ازکتاب ومطالب خارج از کتاب توسط ایشان :      زیاد          متوسط                  کم            

16.         میزان استفاده ازوسایل کمک آموزشی درصورت موجود بودن:   زیاد          متوسط                 کم          

17.        تعامل ، همکاری ومشارکت دبیرمحترم باگروه های آموزشی:

بسیار خوب                خوب                  متوسط                  ضعیف   

18.        همکاری ایشان به چه صورت بوده است؟

ارسال :  مقاله      نقدو بررسی کتاب    نمونه سوالات وکلید آن       پیشنهادها جهت بهبود کیفیت آموزش   

اجرای روش تدریس جدیدبراساس خلاقیت   شرکت فعال درجلسات گروه آموزشی و ضمن خدمت   کلیپ و نرم افزارهای مربوط به درس

 

بررسی وضعیت دانش آموزان :

19.        سطح علمی :                                                       بسیارخوب     خوب    متوسط    ضعیف      بسیار ضعیف   

20.         پاسخگویی به سوالات :                             بسیارخوب     خوب    متوسط    ضعیف      بسیار ضعیف   

21.         مشارکت و علاقه به درس :                        بسیارخوب     خوب    متوسط    ضعیف      بسیار ضعیف 

 

پیشنهادهاوراهکارها :

همکاری مدیرآموزشگاه باگروه های آموزشی :   بسیارخوب     خوب       متوسط      ضعیف      

دانش آموزان : -----------------------------------------------------------------------------------

دبیرمربوطه : ------------------------------------------------------------------------------------

سرگروه آموزشی : -------------------------------------------------------------------------------- 

نام ونام خانوادگی وامضاء بازدیدکننده                                                                            مهروامضاء مدیرآموزشگاه

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم آذر ۱۳۸۹ساعت 11:53  توسط یحیی امیری  | 

ریاست آموزش و پرورش شهرستان مرودشت ـ  گروه های آموزشی فنی و حرفه ای ـ کارودانش

نام هنرستان :                                                    دخترانه        پسرانه    

نوبت اول             نوبت دوم                       تاریخ بازدید: روز                           /       /1389    ساعت بازدید:

 

نام و نام خانوادگی هنرآموز / استادکار:                                      مدرک ورشته ی تحصیلی :                  

وضعیت استخدام : رسمی  غیررسمی  سنوات خدمت ---- سال

دروس موردتدریس وسابقه درهررشته: ---------------------------------------------------   

مرتبط بودن یانبودن رشته : مرتبط است    مرتبط نیست          

 

مهارت / رشته ی موردبازدید

مهارت/ رشته:                                        پایه :                        تعدادکلاس :                  تعداددانش آموز:

 

تجزیه و تحلیل فضای کارگاهی ( ازنظر استانداردبودن ، مساحت ، رنگ ، نور و ... )

نـــوع

 کارگاه /آزمایشگاه

 

 

فضای فیزیکی کارگاه

انبار

کمد

کلاس تئوری

سرویس بهداشتی

مساحت

نور

رنگ

تهویه

 

مناسب

نامناسب

مطلوب

نامطلوب

دارد

ندارد

دارد

ندارد

دارد

ندارد

دارد

ندارد

دارد

ندارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چگونگی تصحیح اوراق           بسیار خوب               خوب                  متوسط                    ضعیف   

 تجزیه و تحلیل تجهیزات کارگاهی کارگاهی و آزمایشگاهی ( درصورت کمبود باذکرنام وتعدادتجهیزات )  

مواردبرجسته وقابل تقدیر

مواردی که لازم است تلاش بیش تری انجام گیرد

پیشنهادها و راهکارهایی که درجهت بهبود کیفیت آموزشی توسط سرگروه آرائه گردیده است.

 

نام ونام خانوادگی وامضاء بازدیدکننده                                                                                            مهروامضاء مدیرهنرستان

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم آذر ۱۳۸۹ساعت 11:47  توسط یحیی امیری  | 

 


خردمندکسی است که گفتارش را کردارش تصدیق می کند. امام علی ( ع )

 

ریاست آموزش و پرورش شهرستان مرودشت ـ  گروه های آموزشی ـ ابتدایی

درس :                                                           نام و نام خانوادگی سرگروه آموزشی :

 

نام آموزشگاه :                                                  دخترانه        پسرانه              نوبت اول             نوبت دوم

تاریخ بازدید: روز                                 /       /1389    ساعت بازدید:                             

کلاس موردبازدید: اول    دوم  سوم  چهارم   پنجم            تعداد دانش آموزان کلاس :                  نفر 

 

نام و نام خانوادگی آموزگار:                        مدرک ورشته ی تحصیلی :             وضعیت استخدام : رسمی  غیررسمی  

سنوات خدمت ------ سال       سابقه ی تدریس دراین پایه : -------- سال  

 

بررسی رعایت مقررات آموزشی:

1.            حضوربه موقع وعدم غیبت غیرموجه:                                     منظم                     نامنظم    

2.            ثبت حضور وغیاب دانش آموزان دردفترکلاسی                       انجام شده است      انجام نشده است     

3.           ثبت نمره ها وعملکرددانش آموزان دردفترکلاسی                    درج شده است            درج نشده است         

 

بررسی موادآموزشی :

5.           دارای طرح تدریس   روزانه              سالانه    می باشد.

6.            روش تدریس :      فعال ومشارکتی           سنتی                تلفیقی   

7.           باتوجه به بودجه بندی کتاب وساعت تدریس ، میزان تدریس کتاب تاتاریخ بازدید:

کاملامتناسب                                نسبتامتناسب                    نامتناسب

8.           آزمون های به عمل آمده توسط آموزگارمحترم به شکل ارزشیابی :

آغازین ( تشخیصی )     همگام باتدریس                       تراکمی ( پایانی )     می باشد. 

9.           نوع آزمون ها :  1. شفاهی     2. کتبی   : الف ) چندگزینه ای  ب ) تشریحی     ج ) تلفیقی   

10.          تعدادآزمون های  کتبی به عمل آمده ازدانش آموزان تازمان بازدید:---------------

11.         آموزگارمحترم برموضوع تدریس :    مسلط می باشد                  نسبتاً مسلط است             تسلط کافی ندارد 

12.         میزان توجّه به نکات آموزشی درس:     بسیارخوب   خوب    متوسط  ضعیف    بسیارضعیف    

13.        تشویق دانش آموزان توسط آموزگار:    بسیارخوب   خوب    متوسط  ضعیف    بسیارضعیف    

14.        توجّه به ارائه ی تکالیف وارزشیابی تکوینی ازکل دانش آموزان : بسیارخوب   خوب    متوسط  ضعیف    

15.        میزان استفاده ازکتاب ومطالب خارج از کتاب توسط ایشان :      زیاد          متوسط                 کم            

16.         میزان استفاده ازوسایل کمک آموزشی درصورت موجود بودن:  زیاد          متوسط                 کم             

17.        تعامل ، همکاری ومشارکت آموزگارمحترم باگروه های آموزشی:       دارد              ندارد

همکاری ایشان به چه صورت بوده است؟

ارسال :  مقاله      نقدو بررسی کتاب    نمونه سوالات وکلید آن       پیشنهادها جهت بهبود کیفیت آموزش   

اجرای روش تدریس جدیدبراساس خلاقیت   شرکت فعال درجلسات گروه آموزشی و ضمن خدمت   کلیپ و نرم افزارهای مربوط به درس

 

بررسی وضعیت دانش آموزان :

18.        سطح علمی :                                                       بسیارخوب     خوب    متوسط    ضعیف      بسیار ضعیف   

19.        پاسخگویی به سوالات :                             بسیارخوب     خوب    متوسط    ضعیف      بسیار ضعیف   

20.         مشارکت و علاقه به درس :                        بسیارخوب     خوب    متوسط    ضعیف      بسیار ضعیف 

 

پیشنهادهاوراهکارها :

آموزگارمربوطه : ---------------------------------------------------------------------------------

سرگروه آموزشی : -------------------------------------------------------------------------------- 

نام ونام خانوادگی وامضاء بازدیدکننده                                                                            مهروامضاء مدیرآموزشگاه

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم آذر ۱۳۸۹ساعت 11:44  توسط یحیی امیری  |